TORNAR

EXTRACTES DE L´ANTOLOGIA D´ESTOBEU

Antologia de IOANNES STOBAEUS (Joan de Stobi, Macedònia; ss. V-VI), consta de quatre llibres. Cada llibre està subdividit en capítols i cada capítol conté un determinat nombre de "extractes, màximes i preceptes"; entre ells hi ha quaranta extractes hermètics: deu ho són de CH II, IV i X, u del original perdut de l´Asclepi, el Lógos téleios grec, els vint-i-nou restants constitueixen els ‘Extractes d´Estobeu’ (Stobaei Hermetica, SH). Segons Estobeu, procedeixen dels Discursos d´Hermes a Tat, els Discursos d´Isis a Horus, els Apotegmes d´Hermes, el llibre L´Afrodita i el llibre titulat Kórë kósmou. La primera notícia de l´Antologia procedeix de FOTIUS (cap al 850) què la descriu en sa Biblioteca. L´editio princeps és la de TRINCAVELLI, en 1535, en Venècia.

La relació de títols és la següent:

D´Hermes, dels Discursos a Tat:

- SH I.- (El coneixement del Déu inefable)

- SH IIA.- (Sobre allò veritable i allò fals: allò real i irreal)

- SH IIB.- (Conseqüències ètiques de SH IIA)

- SH III.- (Concepte i classes d´ànimes: divina (ànima del cosmos), humana i irracional)

- SH IV.- (Sobre les energies: naturalesa i activitat; classes (astrales i sublunars). Energies i sensibilitat).

Sinopsi:

- Conducta intel·ligent i conducta instintiva (1-5) [Comentari a SH III 8]

- Sobre les energies

    - Naturalesa i activitat (6-14):

        - Actuen en i des dels cossos(6-7)
        - Cooperen amb l´ànima (8)
        - Mode d´activitat (9-12)
        - Sobre els éssers animats
        - Sobre els éssers inanimats 

    - Classificació (15-16):
        - Energies astrals i sublunars
        - Universals i parcials (genèriques i individuals)

- Energies i sensibilitat (17-23)

    - Diferències (17-18. 23)
        - Les energies són incorpòries, immortals i celestes
        - La sensibilitat és corpòria, mortal i terrestre

    - Tipus de sensibilitat (20-22)

 

- SH V.- (Sobre el son)

- SH VI.- (Sobre els éssers celestes: els decans zodiacals, els dimonis, els estels fixos, l´Ossa major, les estrelles fugaces, els cometes).

- SH VII.- (La justícia, la providència i la necessitat)

- SH VIII.- (Providència, necessitat i destí en el compost humà)

- SH IX.- (La matèria)

- SH X.- (El temps)

- SH XI.- [48 màximes o sentències hermètiques]

D´Hermes, dels Discursos a Ammó:

- SH XII.- (Providència, necessitat i destí)

- SH XIII.- (La necessitat)

- SH XIV.- Sobre el govern de l´univers

- SH XV.- (L´ànima i el pneuma: naturalesa i funcions respectives)

Sinopsi SH XV - XX.- Sobre l´ànima


SH XV.- L´ànima i el pneuma (i SH XIX)

- Dos moviments (1-2): el de l´ànima (intel·lectiu); el del pneuma (vegetatiu)
- El pneuma (3-5): corpori; agent del desenvolupament de l´embrió
- L´ànima (6-7): principi de vida intel·lectiva

SH XVI.- L´ànima i el cos (i SH XX)

- L´ànima: substància autònoma intel·lectiva (1)
- El cos: accidents (2-6); lloc, temps, canvi i relació

SH XVII.- L´ànima i les passions

- Ira i desig (1-3): regides por la recta raó canvien a valor i temperança (Justícia)
- Ànim racional (4-7): substància autònoma intel·lectiva que eleva allò irracional a l´àmbit de la raó

SH XVIII.- L´ànima i el coneixement

- Nivells cognoscitius, jerarquia (1)
- Nivells cognoscitius, dinàmica (1-2)
- Ànima: substància autònoma (4). La llibertat (3 i 5)

SH XIX.- L´ànima i el pneuma

- L´ànima: substància autònoma (1-2) (temporalment sotmesa al destí)
- Dos principis de vida:
      - L´ànima, vida intel·lectiva (3-4)
      - El pneuma, vida fisiològica (3 i 5-6)

SH XX.- L´ànima i el cos

- L´ànima, principi de vida intel·lectiva (1-4)
- El cos, disposició astral i temperament (5-7):
        Dels éssers inanimats
        Dels éssers animats: irracionals i racionales

 

- SH XVI.- (L´ànima i el cos: l´ànima com a substància autònoma intel·lectiva; accidents del cos (espai i temps)).

- SH XVII.- (L´ànima i les passions: ira i desig (valor i temperança). Ànima racional)

D´Hermes:

- SH XVIII.- (L´ànima i el coneixement: nivells cognoscitius (jerarquia i dinàmica). La llibertat.)

- SH XIX.- (L´ànima i el pneuma: principi intel.lectiu i principi fisiològic)

- SH XX.- (L´ànima i el cos: ànima, principi de vida intel·lectiva. Cos, disposició astral i temperament).

- SH XXI.- (Jerarquia del ser)

- SH XXII.- D´Hermes: de L´Afrodita

- SH XXIII.- D´Hermes Trimegist, del sagrat llibre titulat Kóre kósmou

La revelació: cosmogènesi (regions celestes, creació alquímica de les ànimes, creació dels signes del Zodíac, creació dels models dels animals i l´home; el lament de les ànimes per la incorporació. Intervenció de Momus). La gènesi del món sublunar (el pas del caos al cosmos, la rebel·lió de les ànimes, la vinguda dels déus, el cosmos). Aretalogia d´Isis i Osiris.

 

Sinopsi

- El tema de la revelació: els dos mons (2) 

- El mode de la revelació (3-8):
    - La necessitat
    - Els déus, intermediaris de la revelació
    - Hermes, transmissor del coneixement

- La revelació (cosmogènesi):
    - L´ordenació del de dalt (9-21)
        - Regions celestes (9-13)
        - Creació de les ànimes (14-17)
        - Creació dels signes del Zodíac (18-21)

    - Modelat del que (hi serà) baix (22-48)
        - Creació dels animals (models) (22-23)
          El càstic de la incorporació (24-25)
        - Creació de l´home (model) (26-30)
          El lament de les ànimes per la incorporació. (31-37)
          Resposta de Déu: inmortalitat o transmigració (38-42)
          Advertència de Momus i resposta d´Hermes (43-48)]

    - L´ordenació del de baix (49-fi)
        - Gènesi del sublunar (49-52)
        - El pas del caos al cosmos (53-fi)
          Rebel·lió de les ànimes. Caos inicial [53]
          Súplica dels elements [54-61]
          La vinguda dels déus. El cosmos [62-fi]

- Aretalogia d´Isis - Osiris 

- SH XXIV.- (Sobre les ànimes: classes i diferències. Origen de les ànimes reials. Origen de les ànimes nobles; d´allò masculí i allò femení, de les ànimes intel·ligents. La malaltia i les seues conseqüències en l´ànima.)

SH XXIV - XXVI

Tema: sobre les ànimes, classes i diferències. 

Sinopsi:

SH XXIV

- Origen de les ànimes reials (1-6)
- Origen de les ànimes nobles (7)
- Origen d´allò masculí i allò femení (8-9)
- Origen de les ànimes intel·ligents (10)
      Excursus: Excel·lència dels egipcis: "Astrologia etnogràfica" (11-15)
- La malaltia i les seues conseqüències en l´ànima (16-18)

SH XXV

- Anàbasi de l´ànima:
    - Retorn a una regió celeste determinada (1-5)
    - L´analogia dels animals (6-8)
    - Estructuració de les regions aèries (9-13)
      Asignació de les regions a les ànimes (14. Continua en SH XXVI)

SH XXVI.- Sobre l´animació i la metempsicosi

- Descens de l´ànima:
      - Les ànimes en les seues regions respectives (1-2)
      - Els agents del descens (3): el Psicoguardià i el Psicopompe
      - Modelat d´un cos adequat (4)
        Els cossos dels animals (5-7)
      - Diferències entre les ànimes pel seu lloc d´origen (8-11)

- Dosificació corporal dels elements (13-30):
      - El temperament, en funció de l´element preponderant (13-18)
      - L´espècie animal, en funció de la dosificació corporal (19-24)
      - Les malalties, alteracions de la dosificació corporal (25-30)

D´Isis a Horus:

- SH XXV.- (Anàbasi de l´ànima: retorn a una regió celeste. Estructuració de les regions aèries, assignació de les regions a les ànimes).

- SH XXVI.- Sobre l´animació i la metempsicosi

Descens de l´ànima (la regió d´origen, els guardians del descens, el modelat dels cossos, diferències de les ànimes pel lloc d´origen). Dosificació corporal dels elements (el temperament, l´espècie animal, les malalties).

- SH XXVII, SH XXVIII, SH XXIX